JOJO的奇妙冒險 岸邊露伴

作者: 低調之神 標籤: JOJO的奇妙冒險 [編輯]
Pv: 4112
                       ◢ ▼             ◢           ◢          ◥▄      
  我拒絕!我岸邊露伴   ▼            ◢▍▎      ▍         ◥▄    
                      ▊  ▲           ◢        ▊   ▏  ◥  ◥    
  最喜歡的事情就是對   ▆▂▄      ◢ ◢ ▊         ▎      ︼  
                    ▂ ▼      ▁▃▄ ◢ ▎   ◢    ◥  
  自認為比我強的人  ▲   ▄▆       ◥  ▲       ▲ 
                       ▼   ▁▃▅ ▃▄▄▃    ▲   ▊   ◢   
▅▃    說 NO!!▄▂▃    ▄▅▄▂      ▲       ▁ ▍  
      ▃           ▂▄▼   ◤▄▂ ▃   ▼        
▁  ▃▅◥       ▎    ◆ ▼   ∕   ▼ ▆▄▅━◥    ▂▄ 
   ▂▄▆ ︸◥             ▼          ▼   ▆▃    ▄    
▄▄▅▅▄▂◥  ▂▃    ▼           ▂▃▄▅▎   ◢
 ▄▅▃ ▅▄▃▄╱◢         ╱       彡        ▼  ▄      東
    ▼        ╱▉|      ◢▂ \               ▃   ▼ ▊  
      ▆▄▄▆╱ ▼ ∥    ︻▃丿             /          ◥▲  仗
            ∕▼    │╱\               / ▄    ◢▊  ▼    
           ∕  ▼       /▊\◥▄              ▄     ▲  ◢ ◢ ◢     ,
           /         ▋∕\ ̄‵▼             /          ◢ ▄       我
          ∥   ▍    ▊/ ▆▄          _∕      ◢ ◥ ▄ ◢         討
          ║   ▎    ▼   ̄       / ▼        ▎        
          ∥   ▏    ▉◥▄︼▃▆▄︼    ∕        / ◤         你
           \   ▎        ▂         ∕        ∕    ◥        。
           ﹨  ▍               ︼′     ╱        █  ▼ 
建立日期: 2016-10-17 最後修改: 2021-06-25