JOJO的奇妙冒險 空條承太郎

作者: 低調之神 標籤: JOJO的奇妙冒險 [編輯]
Pv: 5715
                 ◢◤   ∕ ▊      ◢█◤    ◢███◥█◤               
                 █     /  █▉    ◢◤◢██◤ 〞      \◥█◤ ◆            
               ▕▊    ███◣  ◢█◤   ◢◢█◤   ◥    ◥           
                 █    / ██████╱◢ ◢ ◢▲ ◥◣" ◥ ◣▲           
                 ◥▅ ∕███\  \ ∕◢▄▅ =▼◥ ▼█            
                   ◥◣ 〉∕/◢∕     \﹨ ◤            
                   ◢█ \◥ -ㄧ︸`     ╱\ \﹨▲ ▲           
                 ◢-▕▊   '▄▃'"▆▃      ∕    ◥   ▲           
               ◢◤     ▆▅川               ∕    /▲ ▲           
             ◢◢█◤          /川|            ╱        ◢▲           
           ◢◤                     \                    ▲           
         ◢█◤               ▲     ▁ ╯                  ▲            
                             ▲◥                      ║                 
                              ▊ \`▁▂▃▂    ▇▆▅▅▄▄▃▂             
    無聊的髮型問題先別講了...        ◥  ▍ / ̄ ̄︸-︷︿︿╴_           
                                ▼ ▄▅▆◤    ║                ╲_        
    喂!仗助...住手...           ▼ ▔﹎    ╱ |                   ╲_     
                                  \▄▄▅▲  ∥  ▆▄▂▆▄▂        ╲_  
    旁邊那些吵鬧的女人給我消失!   ▃▆       ﹨        ,   ▃      ╲_ 
                                    ▼        ◥=═▂▃▃▄▄▃▂▅▃▂  '
    我的帽子...               ▃▆  /   ▄▼∕     ∕    ▄▅▆▄▂ ▂▃▂  
                   ▃▆ _╴︷──︸'   ▼∕   ◢ /  ︿︿═─▃▅          ◥
                ◆  < ̄          ▂━▼∕   ◢ ╱▃▆▂▃▂▁          
建立日期: 2016-04-03 最後修改: 2021-06-25